X
تبلیغات
کمیته پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان طارم

کمیته پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان طارم

 

هفته ی پژوهش گرامی باد ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 دی1389ساعت 11:15  توسط محمدی  | 

زنگ پژوهش ودانایی
دراولین روزهفته پژوهش زنگ پژوهش ودانایی روزشنبه تاریخ 4/10/89 راس ساعت 30/9دقیقه صبح درمدارس شهرستان طارم به صدا درآمد.
این مراسم به صورت نمادین باحضورامام جمعه محترم شهرستان ، معاونت فرمانداری ، فرماندهی سپاه ناحیه طارم ، اعضای کمیته پژوهش شهرستان ، جمعی ازکارشناسان اداره آموزش وپرورش شهرستان ، مدیریت وعوامل اجرایی دبیرستان امام جعفرصادق (ع) باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید دردبیرستان مذکورآغاز شد. آقای اسکندری معاونت آموزش ونوآوری ضمن گرامیداشت هفته پژوهش وتقارن این هفته باماه محرم وخیرمقدم گویی به حاضرین درمراسم بیان نمودند، باید به دنبال جستجو وتحقیق باشیم  تحقیقات باید درخصوص عاشوراپژوهی باشد فرهنگ پژوهش بایددرسطح شهرستان اشاعه پیدا کند ، ایشان ازتمامی اعضای کمیته پژوهش دراین مراسم تقدیروتشکرنمودند .درادامه امام جمعه محترم شهرستان باذکر آیه ن والقلم ومایسطرون وگرامیداشت هفته پژوهش خاطرنشان کردند که وقتی انسان شروع به نوشتن می کند دراوایل بامشکلات زیادی مواجه می شود اما تمام کسانی که محقق ونویسنده هستند همینطوری بودند، پژوهش نوعی تفکراست انسان فکرمی کند وآنچه به ذهنش می رسد آنراروی کاغذ منتقل می کند معلم درکلاس وقتی درس میدهد آنراروی تخته می نویسد بعد پاک می کند اما امام حسین (ع) درس داد وپاک نکرد عزاداری امام حسین (ع) باتمام عزاداریها فرق دارد این یک نوع اعتراض سیاسی است به تمام طاغوت ها ، عاشورا ماندگاراست وهرسال گسترش پیدامی کندحدیث بسیار زیبای از امام حسین (ع)است که درآخرین لحظات عمر خود به آن اشاره فرمودند: ای پیروان ال ابو سفیان اگردین ندارید وبه هیچ آئینی پایبند نیستید لااقل دردنیا آزاد مردباشید ودرآخر زنگ پژوهش به دست مبارک امام جمعه محترم شهرستان نواخته شد.

+ نوشته شده در  شنبه 4 دی1389ساعت 11:15  توسط محمدی  | 

 

به مناسبت گرامیداشت هفته ی پژوهش کارگاه "روش تحقیق دانش آموزی " با حضور استاد سردارزاده برای 69 نفر از مدیران شهری مقطع ابتدایی ، مجتمع ها و معاون آموزگاران مدارس شهرستان طارم  در سالن اجتماعات کانون سعادت خواهران تشکیل شد. این کارگاه در روز 29 آذر ماه به مدت 3 ساعت  و با همکاری اعضای کمیته پژوهش آموزش و پرورش شهرستان  دایر شد. 

 

                                                                                                                                 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 دی1389ساعت 9:24  توسط محمدی  | 

همایش پژوهش کلیددانایی
همایش پژوهش درهفته پژوهش تاریخ 30/9/89 روزسه شنبه راس ساعت30/9 دقیقه صبح درکانون شهیدچاووشی شهرآب بربرگزارگردید.
این همایش با حضورآقای عسگری معاونت آموزش متوسطه اداره کل ،آقای انبارلو مدیریت اداره آموزش وپرورش شهرستان ،مسئولین ادارات شهرستان ،آقای مومنی استاد پژوهش ،  اعضای کمیته پژوهش ، مدیران ومعاونان مجتمع ها وسایرشرکت کنندگان باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیددرسالن کانون آغازشد.آقای انبارلو مدیریت آموزش و پرورش ضمن عرض خیرمقدم گویی و تسلیت ماه محرم الحرام به حاضرین درجلسه، ضمن اشاره به این فرمایش  ازمقام معظم رهبری که : علم وتحقیق کلید قطعی پیشرفت است.فضای عمومی کشور بایستی فضای ترویج،تولید،گسترش وتحقیق علم وپرورش عام ومحقق باشد،زیراپژوهش کلیدتحرک ،پویایی وتوسعه است امروزتمام آنانکه کم وبیش مطالعاتی درخصوص پژوهش دارندمعتقدند: بدون تحقیقات هیچ کار نباید صورت گیرد ، بدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم .تصمیم سازی یکی ازرسالت های پژوهش است اندیشه های ژرف درقالب پژوهش ها پدیدارمی شوندامروزه همه کشورهای جهان برای دست یافتن به اهداف وآرمان ها ، پیشرفت وتوسعه اختراع وابتکار وروشهای بهینه زندگی تنها ازپژوهش وتحقیق سود می جویند.به دلیل اهمیت تحقیق وپژوهش ونقش آن درآگاهی مردم همواره کشورهای استعمارگرازرشدوشکوفایی این مقوله درکشورهای درحال توسعه ممانعت به عمل می آورده ومی آورند. درادامه آقای عسگری معاونت آموزش متوسطه اداره کل درزمینه تاریخچه وفلسفه قیام درزندگی امام حسین (ع) ونکات پزوهشی درزندگی آنها مطالبی رابیان نمودند .سپس آقای فومنی درخصوص جایگاه ، اهداف واهمیت پژوهش درجهان وکشورمطالبی رابرای حاضرین درجلسه عنوان نمودندودرآخربااهداءجوایزازپژوهشگران برتروموفق تقدیروتشکربه عمل آمد

+ نوشته شده در  سه شنبه 30 آذر1389ساعت 11:10  توسط محمدی  | 

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی روش تحقیق اسان برای دانش آموزان روزدوشنبه تاریخ 29/9/89 درکانون سعادت برگزارگردید.
این کارگاه باحضورآقای سردارزاده کارشناس مسئول تحقیقات استان ، 69نفر از مدیران شهری مقاطع ابتدایی ، مجتمع ها و معاون آموزگاران مدارس شهرستان طارم  واعضای کمیته پژوهش اداره آموزش وپرورش شهرستان باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدآغازشد.آقای سردارزاده درزمینه جایگاه پژوهش درا ستان وشهرستان ومراحل نوشتن روش تحقیق مطالبی راارائه نمودند تا مدیران بانوشتن روش تحقیق به شیوه آسان آشنا شوند ودانش آموزانی پژوهشگرباربیاورند ودرآخربعدازبحث وبررسی بین شرکت کنندگان درکارگاه به سئوالات آنها درخصوص پژوهش ونوشتن روش تحقیق آسان پاسخ داده شد

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 آذر1389ساعت 11:12  توسط محمدی  | 

جلسه هماهنگی هفته پژوهش...

جلسه کمیته پژوهش آموزش وپرورش شهرستان طارم باحضوراعضاء کمیته پژوهش  روزسه شنبه تاریخ 16/9/89 راس ساعت 10 صبح دراتاق معاونت آموزش ونوآوری تشکیل شد.

                  
 


این جلسه ابتداباتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید توسط یکی ازهمکاران آغازشد. آقای انبارلو مدیراداره درمورد اهداف پژوهش وضرورت برپایی هرچه با شکوه تر هفته پژوهش واشاعه فرهنگ  پژوهشی سخنانی را ایراد نمودند. سپس معاونت آموزش ونوآوری درخصوص ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی ودوره های روش تحقیق واهمیت پژوهش وتحقیقات جامعه وآموزش وپرورش صحبت نموده وپس ازآن دبیر کمیته به بررسی برنامه های هفته پژوهش اشاره کرده وبعد از بحث وتبادل نظر بین اعضاء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1-  برگزاری دوره اقدام پژوهی وکارگاههای روش تحقیق برای همکاران جدید الاستخدام وکارگاه آموزشی برای نیروهای علاقه مند به تحقیق وپژوهش .

2-  برگزاری کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی برای دانش آموزان مقطع متوسطه به تفکیک جنسیت.

3- برنامه ریزی برای انتخاب دروس انتخابی مقطع متوسطه پایه اول درسال آینده ازجمله درس روش تحقیق به صورت هماهنگ شهرستانی.

4- جمع آوری آثار،تالیفات ومقالات همکاران ودانش آموزان وایجادنمایشگاه درسطح شهرستان ومجتمع های آموزشی .

5-  برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی درسطح معلمان ودانش آموزان .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 آذر1389ساعت 16:24  توسط محمدی  | 

اهمیت و ضرورت تحقیقات در آموزش و پرورش

 

                  

گسترش روزافزون علوم و تکنولوژی درکلیه زمینه‌های زندگی انسان از یک سو و نیازهای حیاتی فرد و جامعه امروزی برای بهتر زیستن و نیل به خودکفایی از سوی دیگر ضرورت پژوهش و تحقیق را اجتناب ناپذیر می‌نماید.  

نظام تعلیم و تربیت کشورمان چندی است که عنایت ویژه‌ای به نقش و اهمیت پژوهش مبذول داشته است. از جمله‌ی این اقدامات، ایجاد ظرف و تشکیلات پژوهشی، وضع قوانین و مقررات، تخصیص منابع، انجام پژوهش و برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های متعدد بوده است. روشن است که هدف اصلی از سرمایه‌گذاری مادی و انسانی برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های پژوهشی، بهبود کیفیت تعلیم و تربیت در تمامی سطوح و ابعاد است. این مهم جز از طریق به‌کاربستن یافته‌های پژوهشی در اتخاذ تصمیمات اجرایی و مبتنی ساختن برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر نتایج پژوهش‌ها عملی نمی‌شود. از این‌رو موضوع به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی به‌عنوان یکی از محوریترین مباحث و مسائل در هر نظام پژوهشی مطرح است. بدیهی است تا زمانی‌که ردپای کاربست تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی پیش از کاربست به درستی فراهم نیاید. طرح موضوع به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی بی‌فایده به‌نظر می‌رسد. به عبارت روشن‌تر، زمانی موضوع کاربست پژوهش‌ها باید جدی تلقی شود که باور به پژوهش و در نتیجه پژوهش‌های آموزشی به رشته‌ای فعال توسعه یابنده و با کیفیت بدل شود. اما در عین حال این پرسش مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است که پژوهش‌های با کیفیت و معتبر مورد استفاده قرار گیرند؟ به عبارت دیگر، مدیران نظام آموزشی، معلمان و سیاست‌گذاران، باید همچنان به سازنده‌تر نمودن و اثر بخشی و بهسازی بیش‌تر پژوهش بیندیشند و نقش پژوهش در ارتقای کیفیت آموزش را جدی‌تر تلقی ‌کنند.

اگرچه درباره میزان استفاده از یافته‌های پژوهشی در آموزش و پرورش ایران، پژوهش جامعی صورت نگرفته است و تنها به استناد گفته‌ها نمی‌توان حکم کرد که فعالیت‌های پژوهشی تا چه اندازه در بهبود کیفیت تعلیم و تربیت در تمامی سطوح مؤثر بوده است،  باید اذعان داشت مطابق اسناد و مدارک موجود در مواردی از یافته‌ها استفاده‌های متعددی به عمل آمده است، اما همچنان مسأله به‌کارگیری یافته‌ها در عرصة تعلیم و تربیت، نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته، بلکه مورد توجه و دغدغة بسیاری از کشورهای جهان نیز بوده است. در نهایت باید پذیرفت در محور تأثیرپذیری تحقیقات و میزان کاربست یافته‌های آنها در سیاست‌ها و تصمیمات آموزشی، کشور ما از وضعیتی رضایت‌بخش برخوردار نیست. با توجه به این‌که یافتن علل و عواملی که بهبود کیفیت اهداف و برنامه‌های نظام آموزشی و پرورش را دچار خدشه می‌کنند، به مدد پژوهش‌های علمی میسر می‌شود و با اتکا به نتایج حاصل از آنها می‌توان تدابیری اندیشید تا از این مجرا، سلامت تصمیمات اتخاذ شده تضمین شود، مصلحت نظام آموزشی حکم می‌کند که مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی آموزش و پرورش با اتخاذ راهبرد‌های مناسب و نگرش مثبت نسبت به کاربست یافته‌های تحقیقاتی بی‌اعتنا نباشند و در نظام تصمیم‌گیری و در حیطه کاری خود، یافته‌ها و پیشنهاد‌های برخاسته از پژوهش‌ها را مورد استفاده و استناد قرار دهند. و تجارب شخصی و مدیریتی خود را از طریق تلفیق آن با یافته‌های پژوهشی قوت و قوام بیشتری بخشند .(ایزدی)aliezadi.persianblog.ir/tag

+ نوشته شده در  شنبه 22 آبان1389ساعت 8:15  توسط محمدی  | 

قابل توجه پژوهشگران محترم...

 

 

عناوین پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش

استان زنجان درسال 1389 :

 

1 راهکارهای ارتقائ خلاقیت ونوآوری در مدارس
2 بررسی روشهای  عملی افزایش مهارتهای زندگی در بین دانش آموزان  با تأکید بر آموزه های دینی
3 شناسایی وجذب منابع(انسانی،مادی)در آموزش وپرورش درجهت  ارتقای بهره وری
4 راهکارهای  ترویج فرهنگ همت مضاعف،کار مضاعف در بین مدیران ,معلمان و دانش آموزان
5 بررسی میزان  اختلالات  یادگیری در بین دانش آموزان دوره ابتدایی
6 بررسی میزان کاربست فناوری های ارتباطات واطلاعات (ICT) در فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس
7 راهکارهای عملی آموزش یا بهبود مهارتهای مطالعه وپژوهش در بین دانش آموزان
8 بررسی راهکارهای افزایش مشارکت  اولیا در امور آموزشی وپرورشی مدارس
9 راهکارهای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
10 سنجش میزان  بهره وری مدارس
11 بررسی روش های ارتقای کیفیت کلاس های آموزش خانواده
12 نیاز سنجی فعالیتهای مشاوره ای مدارس ابتدایی
13 شیوه های توسعه کمی و کیفی مدارس هیأت امنایی وغیر انتفاعی
14 روشهای کیفیت بخشی به ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان
15 مطالعه  میزان بهره وری آموزش از راه دور در دوره های تحصیلی مختلف
16 تحلیل میزان اثر بخشی گروههای آموزشی
17 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به نمازبا تأکید بر نقش عوامل آموزشگاهی
18 مطالعه راهکارهای عملی ترویج فرهنگ ایثار وشهادت دربین دانش آموزان
19 مطالعه تأثیر جنگ نرم در فعالیت های  آموزشی وپرورشی  و راهکارهای مقابله با آن
20 شیوه های ترغیب دانش آموزان برای ادامه تحصیل در هنرستان های فنی وحرفه ا ی وکارودانش
21 بررسی شاخص ها و   فرایند انتخاب معلم نمونه  از دیدگاه معلمان و مدیران
22 شناسایی عوامل مؤ ثر بر تربیت دینی  دانش آموزان  دوره متوسطه 
23 بررسی میزان بهره وری فعالیتهای پرورشی (فوق برنامه،مسابقات فرهنگی)در دوره های تحصیلی
24 مطالعه میزان اثربخشی شوراهای دانش آموزی در امور مدارس
25 فرا تحلیل تحقیقات انجام  یافته در آموزش وپرورش استان زنجان
26 تهیه و تدوین نرم های آمادگی جسمانی  استانی وتست های اصلاح شده ایفرد در مقاطع تحصیلی

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 آبان1389ساعت 8:30  توسط محمدی  | 

 

با سلام و ضمن خوش آمد...

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 آبان1389ساعت 8:29  توسط محمدی  |